Sediu

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259434565;
: 0259418654
secretariat@nulldspbihor.gov.ro
Web: www.dspbihor.gov.ro

Orar

Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 14:00

Listă contact


În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34.


Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

I. Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Depunerea și ridicarea documentelor pentru recunoașterea calificărilor profesionale de medic, medic dentist și farmacist dobândite pe teritoriul României în scopul exercitării profesiei în alte state membre ale UE, spațiul Economic European (SEE) și Confederația Elvețiană, se face prin direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București.
Ridicarea documentelor se face de către titular. Acesta se legitimează cu BI / CI.
Ridicarea certificatelor în numele altei persoane se poate face DOAR cu procură de la notar și BI / CI al persoanei împuternicite.
În cazurile în care titularul trebuie să facă dovada experienței profesionale pe teritoriul României, este necesară depunerea cărții de muncă (anterior anului 2011 – certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare)
SAU Adeverința – în original – eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform modelului de mai jos.
 Model adeverinta ( format PDF ) .   Model adeverinta ( format editabil ) .

Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.

Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
- adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână;
- certificatul de înregistrare al cabinetului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare;
- declarație notarială din care să reiasă activitatea desfășurată conform adeverinței.
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
- adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână,
- certificatul de înregistrare al SRL – ului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
- certificat constatator de la Registrul comerțului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
c) angajat cu contract individual de muncă:
- adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână,
- contractul individual de muncă (vizat de ITM) și actele adiționale la contract dacă au survenit modificări. în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
- pentru perioada lucrată începând cu 01.01.2011 – extras Revisal cu semnătura și ștampila angajatorului.

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România
Categoriile și condițiile de eliberare a certificatelor necesare recunoașterii titlurilor românești în profesia de medic, medic dentist
Aceste documente se eliberează numai medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor care întrunesc condițiile de cetățenie conform prevederilor legale în vigoare și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.
În cazul titularilor de diplome, certificate și alte titluri de medic, medic dentist și farmacist eliberate de un stat terț și echivalate conform legii, care au exercitat efectiv și legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durată de 3 ani în România, Ministerul Sănătății eliberează o adeverința care atestă această experiența profesională necesară procedurii de recunoaștere în celelalte state membre.
Documente necesare eliberării acestei adeverințe:
• cerere în care se vor preciza și datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• atestatul de echivalare;
• diploma echivalata;
• foaia matricola;
• cartea de munca sau adeverința de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experiența profesională de 3 ani;
• documente de schimbare a numelui – după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
Certificatele/adeverințele se eliberează în termen de 30 zile lucrătoare, de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Sănătății.
Aceste documente se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procură notarială.

Categoriile de certificate și condițiile de eliberare:

MEDICI

A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic / medic specialist conform cu prevederile DC 2005/36/CE și/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de aceasta normă.
Se eliberează titularilor de:
1. diplomă de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină,
2. diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea universitară medicină,
3. Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății care atestă formarea conformă în una din specialitățile listate pentru România de DC/2005/36CE,
4. Certificat de medic specialist - care atestă formarea conformă în specialități a căror denumire a fost modificată conform Nomenclatorului specialităților în vigoare pentru care se aplica asimilarea de denumire a specialității.
5. Certificat de medic specialist medicină generală/medicină de familie, în cazul medicilor confirmați rezidenți medicină generală/medicină de familie în urma concursurilor de rezidențiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995.
Documente necesare
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Medicii specialiști vor prezenta suplimentar :
• - certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății în format nou începând cu luna mai 2007 si
• - carnet de rezident și după caz, dovada recunoașterii stagiilor efectuate în străinătate sau întrun alt rezidențiat.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

B. Certificat care atesta drepturi câștigate generale în profesia de medic
Se eliberează medicilor care fac dovada exercitării efective și legale a activităților respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat și sunt titulari de:
• diplomă de Doctor –medic specializarea universitară pediatrie;
• certificat de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută pentru specialitatea respectivă de DC/ 2005/36/CE.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
• după caz certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății în format nou începând cu luna mai 2007;
• cartea de munca sau adeverința de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experiența profesională menționată;
• în cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie și Ortopedie infantilă, se poate elibera un certificat care atestă drepturi câștigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv și legal activitățile de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durata de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

C. Certificat care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic:
Se eliberează
• medicilor de Medicină Generală cu drept de liberă practică precum și în cazul medicilor specialiști/primari Medicină de Familie care nu se încadrează în prevederile de la litera A(5);
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
• adeverința eliberată de casele de asigurări de sănătate județene sau a Municipiului București în care se precizează că, la data de 1.01.2007, desfășurau activitățile de medicină de familie în relație contractuală cu acestea;
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

MEDICI DENTIȘTI

A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic dentist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
Se eliberează titularilor de diplomă de licență de medic dentist care au fost înscriși la studii universitare începând cu anul 2003 și titularilor de diplomă de licență doctor medic stomatolog eliberată începând cu promoția 2017, admiși la studii începând cu anul 2011.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de medic dentist / diploma de licența de doctor medic stomatolog;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

B. Certificate care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist
Se eliberează titularilor de diplomă de doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activitățile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 ani care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de doctor-medic stomatolog/diploma de licența de doctor - medic stomatolog;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

Experiența profesională pe teritoriul României se dovedește prin depunerea cărții de muncă (anterior anului 2011 – certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare)
SAU Adeverința – în original – eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform modelului de mai jos.
 Model adeverinta ( format PDF ) .   Model adeverinta ( format editabil ) .

Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.

Documente necesare în următoarele situații particulare:

a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
• - adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână,
• - certificatul de înregistrare al cabinetului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare

b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
• - adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână,
• - certificatul de înregistrare al SRL – ului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
• - certificat constatator de la Registrul comerțului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare

c) angajat cu contract individual de muncă:
• - adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru - ore/zi respectiv ore/săptămână,
• - contractul individual de muncă (vizat de ITM) și actele adiționale la contract dacă au survenit modificări. în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
• - pentru perioada lucrată începând cu 01.01.2011 – extras Revisal cu semnătura și ștampila angajatorului.

FARMACIȘTI

A. Certificate care atestă formarea în profesia de farmacist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
Se eliberează titularilor de diplomă de licență de farmacist care au fost înscriși la studii universitare începând cu anul 2003.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de farmacist;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

B. Certificatele care atestă drepturi câștigate generale în profesia de farmacist
Se eliberează titularilor de diplomă de licența de farmacist inclusiv promoția 2007, care fac dovada exercitării efective și legale a activităților respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestor certificate.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de farmacist;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

Experiența profesională pe teritoriul României se dovedește prin depunerea cărții de muncă (anterior anului 2011 – certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare)
SAU Adeverința – în original – eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform modelului de mai jos.
 Model adeverinta ( format PDF ) .   Model adeverinta ( format editabil ) .

Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.


II. Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României

În vederea recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist dobândite într-un stat membru, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, solicitanții naționali ai acestor state vor înainta Ministerului Sănătății:
1. o cerere privind recunoașterea calificării în vederea stabilirii pe teritoriul României;
2. copia documentului de cetățenie;
3. copia titlurilor oficiale de calificare; 4. certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE;
5. document privind sănătatea fizică și psihică a titularului emis de statul membru de origine sau de proveniență;
6. dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
7. certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul dintre statele membre UE, statele aparținând SEE sau Confederației Elvețiene, prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în România privind termenii și extinderea acestei garanții.
Documentele prevăzute la pct. 5-7 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
În situația în care pentru accesul și exercițiul profesiei respective statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la pct.5, solicitantul va depune un atestat echivalent certificatului de sănătate, eliberat de acel stat membru.
În cazul în care statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la pct.6 , solicitantul va depune atestatul eliberat pe baza declarației sub jurământ ori a declarației solemne a solicitantului, de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizația profesională abilitată în acest sens de acel stat.
Toate documentele eliberate de statele membre trebuie însoțite de traducerea legalizată în limba română.


III. Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Documente necesare:
a) cerere de echivalare care va cuprinde obligatoriu și datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă e-mail);
b) copia documentului de identitate (buletin/carte de identitate sau pașaport aflat în termen de valabilitate);
c) după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de cetățeniei prevăzute în Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;
e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul dintre statele mai sus menționate
f) documente emise de autoritățile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate și competențele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;
g) documente privind experiența profesională și educația medicală continuă însușite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
h) certificat de sănătate fizică și psihică din care să rezulte că titularul poate exercita specialitatea dobândită;
i) dovada de onorabilitate și moralitate profesională a posesorului, emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
j) extrasul de cazier judiciar emis de statul prevăzut la lit. i).
Documentele prevăzute la lit. e) - j) trebuie însoțite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită în original autentificată la un notar public.
Documentele prevăzute la lit. h) - j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Acestea se depun în termen de valabilitate.


IV. Recunoașterea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de STATELE TERȚE, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Documente necesare:
a) cerere de recunoaștere care va cuprinde obligatoriu și datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);
b) copia documentului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau pașaport);
c) documente din care să rezulte cerințele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) - g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz; d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;
e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în statul terț;
f) documente emise de autoritățile competente ale statului terț emitent din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate și competențele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;
g) documente privind experiența profesională și educația medicală continuă, dobândite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
h) certificat de sănătate fizică și psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;
i) dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
j) extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care titularul a exercitat profesia;
k) certificatul de atestare a cunoștințelor de limbă română sau pașaportul lingvistic, după caz, cu excepția cetățenilor români care solicită recunoașterea titlurilor de medic specialist eliberate de un stat terț; l) dovada achitării taxei de evaluare profesională.

Cuantumul taxei de evaluare profesională se depune în contul Colegiului Medicilor din România. În cazul în care evaluarea profesională presupune și o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.
Documentele prevăzute la lit. e) - j) trebuie însoțite de traducerile legalizate în limba română, în original. Documentele prevăzute la lit. h) - j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.