D.S.P. Bihor

Sediu

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259434565;
: 0259418654
secretariat@nulldspbihor.gov.ro
Web: www.dspbihor.gov.ro

Orar

Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 14:00

Listă contact


În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34.


Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

Actele necesare pentru obținerea certificatelor de conformitate

1.Medici.


a) Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)
Se eliberează titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:
1.Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină.
2.Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină
Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
– copie după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute la art.24 din Directiva 2005/36/CE.
Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.
b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DV/2005/36CE.
Se eliberează medicilor care au specilizarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet.
Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizeată perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– copia după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificate galben, cu timbru sec);
– copia carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.
Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prealabil Ministerului Sănătăţii
Medicii care nu deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie legalizată a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada de pregătire sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei, a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de resident, vor prezenta în copie aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestora.
Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitatea obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.
Documentele necesare:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– copia după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);
– copia carnetului de rezident din care să rezulte stagiu complet de pregătire.
– dovada exercităţii efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţile sanitare publice).
Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor-medic specializarea universitară pediatrie, precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza următoarelor documente:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– copia după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);
– copia carnetului de rezident din care să rezulte stagiu complet de pregătire.
– dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţile sanitare publice).
– dovada exercitării activităţii.
În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).
Documentele sunt:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare; – copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– copia după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);
– copia carnetului de rezident din care să rezulte stagiu complet de pregătire;
– dovada exercităţii activităţii.
Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.
Documentele necesare sunt:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de medic;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizeată perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).
– adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activitate de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

2.Medici dentişti


Documente necesare:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor – medic stomatolog;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie/Medicină dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare
– copia după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată sau declaraţia notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

3.Farmacişti


Documente necesare:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după diploma de bacalaureat;
– copia după Diploma de farmacist;
– copia după foaia matricolă;
– adeverinţă eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare
– copia după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Notă: În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o duraată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.
Documentele necesare eliberării acestei adeverinţe sunt:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după atestatul de echivalare;
– copia după diploma echivalată;
– copia după foaia matricolă;
– copia după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională de 3 ani;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

MODEL ADEVERINŢĂ

Antetul unităţii (denumire, adresa, CUI)
Nr.de înregistrare, data
A D E V E R I N Ţ Ă
Se adevereşte prin prezenta că doamna / domnul……….…. medic/medic dentist / farmacist /
specialist / primar în specialitatea……asistent medical generalist / asistent medical obstetrică-ginecologie
este / a fost încadrat / ă în unitatea noastră în funcţia de……….. de la data de (zi, lună, an) până la data de….
(zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neântrerupt* activităţile profesionale pe această durată cu normă întreagă.

Funcţia,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ştampila unităţiiGhid privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor
emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi eliberate prin direcţiile de sănătate publică.

În vederea simplificării procedurii prin care personalul medical poate obţine documentele care sunt emise de Ministerul Sănătăţii, eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se poate face şi la sediul direcţiilor de sănătate publică.
Gestionarea acestor dosare de către direcțiile de sănătate publică va începe de la data de 1 septembrie 2010.
Începând cu această dată dosarele necesare pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, precum și a celorlalte documente menționate în acest material se depun la direcțiile de sănătate publică.
Solicitările depuse la Ministerul Sănătății după data de 1 septembrie 2010 se transmit la direcția de sănătate publică de domiciliu a solicitantului, fapt ce se va comunica acestuia printr-o adresă în termen de 10 zile.
Direcțiile de sănătate publică vor prelua solicitările celor interesați de aceste documente.
În principiu, preluarea dosarelor se va face după verificarea documentelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă sau prin alt mod direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului documentele suplimentare care trebuie depuse.
Dosarele complete, cu actele aranjate în ordinea specificată în prezentul ghid, se vor comunica prin poşta militară Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare.
Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică;
- în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății, se vor emite certificatele solicitate și se vor comunica documentele direcțiilor de sănătate publică;
– documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură;
- pe site-ul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică se vor afișa începând cu data de 15 august anunțul cu documentele eliberate prin direcțiile de sănătate publică și documentația necesară a fi depusă pentru eliberarea acestora, precum și persoanele responsabile la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică.
Tot aici se pot depune de către cei interesaţi a actelor necesare eliberării unor alte documente menționate în prezentul ghid.
Documentele depuse vor fi verificate la direcţiile de sănătate publică, urmand a se comunica Ministerului Sănătăţii numai documentaţiile complete.
În cazul documentaţiilor incomplete, se va solicita titularilor completarea documentaţiei.
Termenul de emitere a documentelor solicitate este de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei complete la Ministerul Sănătăţii.
Acestea se vor comunica direcţiilor de sănătate publică în vederea eliberării.
Personalul desemnat să pună în aplicare prevederile prezentului ghid va putea solicita, direcției de specialitate din Ministerul Sănătății informațiile necesare pentru întocmirea corectă a documentației necesare eliberării documentelor.
Persoanele responsabile din cadrul direcțiilor de sănătate publică vor purta întreaga responsabilitate privind întocmirea documentațiilor complete și a transmiterii la Ministerul Sănătății, precum și pentru înregistrarea, păstrarea și eliberarea documentelor primite.

Tipuri de documente emise de Ministerul Sănătăţii

I. Certificat de conformitate Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

1. Medici
Medicii pot solicita următoarele certificate:
a) Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)
Se elibereaza titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:
1. Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină.
2. Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină.
Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
- cerere în care se vor preciza și datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
- copia actului de identitate;
- copia după diploma de bacalaureat;
- copia după Diploma de medic;
- copia după foaia matricolă;
- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
- copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute la art. 24 din Directiva 2005/36/CE.
Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.
b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DC/2005/36CE
Se eliberează medicilor care au specializarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet.
Documente necesare, în plus faţă de cele enumerate la litera a), sunt:
- copia după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificatul galben, cu timbru sec);
- copia carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.
Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prealabil Ministerului Sănătăţii (a se vedea capitolul respectiv din prezenteul ghid).
Medicii care nu mai deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada de pregătire sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei, a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de rezident, vor prezenta în copie aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoştere a acestora.
Titularii certificatului de medic specialist în specialităţile Hematologie si hemobiologie, Pneumoftiziologie, Balneofizioterapie, Balneologie şi Recuperare medicală, Balneoclimatologie şi Recuperare medicală, Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală, Alergologie şi imunologie, Imunologie clinică şi alergologie, Medicina Generală, Radiodiagnostic, Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie, Chirurgie plastică şi reparatorie, Chirurgie cardiovasculară vor beneficia de certificat de specialist pentru care se aplică asimilarea de denumire a specialităţii după cum urmează:
- Hematologie şi hemobiologie – asimilare cu Hematologie;
- Pneumoftiziologie – asimilare cu Pneumologie;
- Balneofizioterapie; Balneologie şi Recuperare medicală; Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală – asimilare cu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneofizioterapie;
- Alergologie şi imunologie – asimilare cu Alergologie şi Imunologie clinică;
- Medicina Generală – asimilare cu Medicină de Familie (în cazul medicilor confirmaţi rezidenţi medicină generală/medicină de familie în urma concursurilor de rezidenţiat organizate începând cu sesiunea noiembrie 1995);
- Radiodiagnostic – asimilare cu Radiologie – imagistică medicală;
- Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie – asimilare cu Medicină de Laborator;
- Chirurgie plastică şi reparatorie – asimilare cu Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă;
- Chirurgie cardiovasculară – asimilare cu Chirurgie vasculară.
Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de specialitate întruneşte condiţiile prevăzute la art. 25 din Directiva 2005/36/CE, iar pentru medicii de familie art.28 (1)-(4) din aceeaşi directivă.
Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitate obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.
Documentele necesare sunt cele de la lit. a şi b, în plus este necesară dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţi sanitare publice).
Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor–medic specializarea universitară pediatrie, precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/ 2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza documentelor de la a) şi b) şi a dovezii exercitării activităţii.
În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).
Documentele sunt cele de la a) şi b), plus dovada exercitării activităţii.
Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti Medicină de familie, care au dobândit specialitatea pebază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.
Documentele necesare sunt cele de la punctul a), plus:
- adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activităţile de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

2. Medici dentişti

Medicii dentiști promoția 2009 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de medic dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).
Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).
Medicii dentiști, promoții anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist. Acestea se eliberează:
- Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
· cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail),
· copia actului de identitate;
· copia după diploma de bacalaureat;
· copie după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;
· copie după foaia matricola;
· adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
· copia după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;
· copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

3. Farmacişti
Farmaciștii promoția 2008 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de farmacist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).
Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).
Farmaciștii promoții anterioare anului 2008, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate în profesia de farmacist se eliberează titularilor Diplomei de licenţă de farmacist, care fac dovada exercitarii efective şi legale a activităţilor respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
- copia actului de identitate;
- copia după diploma de bacalaureat,
- copia după Diploma de farmacist;
- copia după foaia matricolă;
- adeverinţa eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
- copia după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţă profesională menţionată;
- copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Notă: În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o duraată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.
Documentele necesare eliberării acestei adeverinţe sunt:
– cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia după atestatul de echivalare;
– copia după diploma echivalată;
– copia după foaia matricolă;
– copia după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională de 3 ani;
– copia după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

MODEL ADEVERINŢĂ

Antetul unităţii (denumire, adresa, CUI)
Nr.de înregistrare, data
A D E V E R I N Ţ Ă
Se adevereşte prin prezenta că doamna / domnul……….…. medic/medic dentist / farmacist /
specialist / primar în specialitatea……asistent medical generalist / asistent medical obstetrică-ginecologie
este / a fost încadrat / ă în unitatea noastră în funcţia de……….. de la data de (zi, lună, an) până la data de….
(zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neântrerupt* activităţile profesionale pe această durată cu normă întreagă.

Funcţia,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ştampila unităţii